Terms

תקנון

1. המנוי

• הכרטיסייה בסטודיו והזכויות בה הינם אישיים ולא ניתנים להעברה. לכל מתאמן/ת תונפק כרטיסייה דיגיטלית בהתאם למסלול אותו בחר/ה.
• מתאמן/ת יקבל גישה להורדת האפליקציה אך לא תינתן האפשרות להעביר את הכרטיסייה בין מתאמנים, חבר/ה לא יכול לעשות שימוש בכרטיסייה שלא על שמו/ה.
• בני משפחה מקרבה ראשונה -תינתן האופציה לשימוש באותה כרטיסייה.
• לא תינתן אפשרות להשתבץ בשיעורים ללא חידוש כרטיסייה שהסתיימה.

2. אישור רפואי

• ההצטרפות לסטודיו כרוכה בחתימת על הצהרת הבריאות באפליקציה, במידה והמתאמן/ת מתחת לגיל 18 אישור ההצהרה וחתימתה תתנהל ע”י ההורה ואילו בהסכמתו במעמד ההצטרפות ייחתמו שניהם.
• במידה ויענה בשאלון הרפואי בחיוב לבעיה רפואית יידרש להנפיק ע”י רופא מוסמך לכך אישור מעודכן כתנאי להמשך האימונים.
• המתאמן מתחייב להצהיר על כל שינוי במצבו הבריאותי ולהמציא אישור עדכני להמשך פעילותו.
• הצהרת בריאות חייבת להיות בתוקף של 12 חודשים ועל מתאמן/ת לחדש את חתימתו על ההצהרה מידי שנה.

3. התנהגות בסטודיו

• המתאמן/ת מתחייב לציית להוראות של המדריכים/ת, הכללים והתקנות הקבועים בחוק או אשר יקבעו על ידי ההנהלה מעת לעת.
• על המתאמן/ת לשמור על רכוש הסטודיו, ציוד ומתקניו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש כאמור ולשמור על הניקיון בשטחי הסטודיו וסביבתו. מתאמן/ת אשר יגרום נזק לרכוש כאמור, בזדון או ברשלנות יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת העומדות לסטודיו במקרה כאמור על פי תקנון או על פי דין.
• המתאמן/ת מתחייב להתנהג בהתאם, בנימוס, בכבוד, באופן שלא יפריע, יעליב, יפגע בניהול התקין של הסטודיו.
• המתאמן/ת מתחייב על שמירת היגיינה אישית.
• השתתפות המתאמן/ת תתבצע אך ורק בתלבושת מתאימה (בגדי ספורט) מומלץ להגיע בלבוש נוח, מומלץ עם בגדים צמודים.
יש לבוא עם גרביים (עדיף מחוספסות או עם נוגדי החלקה, גרבי פילטיס)
• בסיום האימון יש לנקות את המיטה עם מגבון/חומרי חיטוי ומטלית, לשמירת ציוד נקי ונעים לשימוש.
• יש להקפיד להגיע בזמן, מתאמן/ת שיאחר יכנס לשיעור ויחויב בשיעור מלא ללא קשר לזמן הגעתו לשיעור.
• יש להשאיר את הטל’ הנייד על שקט בתיק באזור ההתארגנות בסטודיו.
• דיבור במהלך אימון מפריע מאוד, יש לצאת מהסטודיו כדי לנהל שיחות דחופות.
• העישון אסור בכל שטחי הסטודיו.

4. שיעורים בסטודיו

• הגעה לשיעור רק בתיאום מראש – רצוי לתאם/לשריין ימים קבועים.
• במידה ויש צורך בהחלפת בגדים בסטודיו, יש להגיע מספר דקות לפני תחילת האימון על מנת להספיק להתארגן בזמן.
• אורכו של שיעור הינו 50-55 דקות
• הסטודיו עשוי להחליף מדריך/ה לשיעורי הקבוצה ללא הודעה מוקדמת.
• מספר המשתתפים בשיעור מוגבל ומותנה ברישום מראש ע”פ החלטת ההנהלה. שיעור אשר מס’ המתאמנים לא יעלה על 2 מתאמנים, לא יתקיים (למעט בתקופת ההרצה)
• ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר המשתתפים בכל שיעור, לפי שיקול דעתה המקצועי, על מנת לוודא כי השיעורים ניתנים ביעילות ובמקצועיות.
• יתכן וירצה המתאמן/ת להשתתף בשיעור אשר מלא, תינתן בפניו אפשרות לבחירת שיעור אחר ו/או להיכנס לרשימת המתנה, במידה ויתפנה מקום יקבל המתאמן/ת התרעה באפליקציה.
• רישום המתאמן/ת יתבצע באמצעות האפליקציה, לפני הפעילות ועפ”י הלו”ז הקיים.
• תתאפשר אופציה לביטול ללא חיוב 12 שעות לפני מעוד השיעור. במידה ולא בוצע ביטול באפליקציה 12 שעות לפני תחילתו של השיעור, המתאמן/ת יחויב בשיעור זה
• במקרה של אי הגעה לאימון מבלי להודיע כלל, האימון יחויב ולא ניתן יהיה להשלימו.

 

5. מדיניות הסטודיו

• מתאמן/ת רשאי לבטל רכישת כרטיסייה תוך 48 שעות ממועד הרכישה ולקבל החזר כספי מלא, במידה ולא עשה/עשתה כלל שימוש בכרטיסייה.
לאחר 48 שעות מרכישת הכרטיסייה לא ניתן יהיה לבטלה ו/או לקבל החזר כספי בגינה.
• ניתן לממש את את השיעורים בכרטיסיה במסגרת המנוי בלבד. בסיום תקופת המנוי יתאפסו השיעורים. תוקף המנוי בתאם לטבלת המחירון
• הארכת מנוי תתאפשר בהודעה של שבועיים מראש לפי סוג המנוי: מנוי בייסיק – 30 יום, מנוי פרימיום – 30 יום
• הנהלת הסטודיו תאפשר מכירת הכרטיסייה למתאמן/ת אשר ירצה לבטל את הכרטיסייה בתאום מול הנהלת הסטודיו
• הנהלת הסטודיו רשאית לבטל את כרטיסייה ללא החזר כספי למתאמן/ת עקב פורענות, הפרעות, אלימות פיזית ו/או מילולית, התנהגות אשר מסכנת את המתאמנים, הצוות ורכוש הסטודיו. כל החלטה תתבצע ע”פ שיקול דעת של הנהלת הסטודיו.
• אי הגעה לשיעור ו/או הודעה על ביטול פחות מ 12 שעות ללא חיוב תתבצע במקרים חריגים בכפוף לשיקול הדעת של הנהלת הסטודיו.
• השימוש במתקני הסטודיו לקטינים תתבצע באישור והסכמה מלאה של ההורים / אפוטרופוס חוקי ובהצגת תעודות מזהות.
• מתאמן/ת אשר הגיע/ה בליווי ו/או ילד האחריות המלאה חלה על המתאמן בלבד.
• כניסה לסטודיו ושימוש במתקנים תחת השפעת אלכוהול וסמים אסורה בהחלט !!!
• הסטודיו לא נושא באחריות על אובדן ו/או גניבה עבור ציוד אשר הביא עמו ו/או נזק לכלי רכב אשר חונים מחוץ לסטודיו.
• חפצים / ציוד אישי אשר נשכח בשטחי הסטודיו יוחזקו לתקופה של שבועיים, בחלוף פרק זמן זה הנהלת הסטודיו ראשית להשליכם ו/או להשמידם בכל דרך שתראה לנכון, והמתאמן/ת מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כל שהיא בעניין זה.
• הסטודיו שומר על זכותו לשנות את מחירון המנויים והשירותים הנוספים הניתנים בו, מעת לעת וכן לבטל, להאריך, לקצר, או לשנות את תנאי המבצעים או ההנחות שיינתנו על-ידי הסטודיו.
• הסטודיו יהיה רשאי לצמצם ו/או לבטל מתקנים ו/או שירותים כלשהם, באופן מלא או חלקי והדבר לא יזכה את המנוי בהחזר כספי
• כמו כן הסטודיו יהיה רשאי להאריך או לקצר את שעות הפעילות, לשנות את צוות הסטודיו ואת מערכת השעות כאמור, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהדבר יזכה את המתאמן/ת בהחזר כספים כלשהם או יביא עמו לדרישה זאת בהתאם ובכפוף להודעה מוקדמת ומוסדרת.
• הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע ו/או להוסיף סעיפים בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
• על כל אירועי הטרדה מינית יש לדווח למנהלת הסטודיו, וכל הנושא הקשור בנושא יטופל ע”י משטרת ישראל
• בכל אירוע חריג נוסף יש לדווח באופן מידי לגורם מוסמך.

(התקנון פונה לזכר/נקבה כאחד)

6. תוספת לתקנון – קורונה

תוקפו של הסכם החל ממועד חתימתו ועד להודעה אחרת מצד הלקוח.
אי ביצוע של ההנחיות הבאות לא תאפשר, השתתפות של המתאמן בשיעור והמתאמן יחויב בשיעור על אף שלא לקח בו חלק.
להלן ההנחיות:
1. הגעה לשיעור כ 10 דקות טרם, לבדיקה ואישור כניסה.
2. יש לחתום על הצהרת בריאות יומית לקורונה באפליקציה לפני ההגעה.
3. הגעה לסטודיו עם מסכה ובקבוק מים אישי.
4. יש לעדכן את הנהלת הסטודיו על כל שינוי במצבך הבריאותי במהלך היום או חשש להדבקות. אין להירשם לשיעור ולהודיע להנהלה.
5. יש לעדכן את הנהלת הסטודיו במידה ונחשפת לחולה קורונה ו/או משהו מבני ביתך נמצא בבידוד או הינו חולה קורונה מאומת.
בנסיבות אלה אין להירשם לשיעור, לבטלו ולהודיע להנהלה.
6. יש למלא אחר הוראות הצוות, לחטא את האביזרים אשר נעשה בהם שימוש וכל אשר יידרש על פי תקנות משרד הבריאות.
7. יתכנו שינויים במערכת על פי מצב הנרשמים בהתאם לתחזית הקורונה. המידע יתעדכן מידי שבוע ויופיע באפליקציה.

 

Call Now Button דילוג לתוכן